ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آب‌سنگ ماسه‌ای

sand reef

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سد یا پشتۀ کوتاهی از ماسه در امتداد کرانۀ دریاچه یا دریا که با جریان آب یا موج شکل می‌گیرد متـ . سد ماسه‌ای sandbar
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ