ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آب‌سرخه

red tide, red water

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پدیده‌ای ناشی از تکثیر بیش‌ازحد برخی از ریزاندامگان‌های گونه‌های داینوفیتا (Dinophytes) معمولاً در نتیجۀ افزایش مواد مغذی که براثر آن برخی گونه‌ها سمومی تولید می‌کنند که ممکن است باعث مرگ‌ومیر سایر آبزیان شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ