ترجمه مقاله

آب‏لرزه‏یاب

hydrophone

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وسیله‏ای برای دریافت موج‌های لرزه‏ای در آب که بیشتر در اکتشافات لرزه‏ای دریایی به کار می‏رود
ترجمه مقاله