ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصوب شدن

دیکشنری فارسی به ترکی

atanmak, tayin edilmek
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ