ترجمه مقاله

یورش

دیکشنری فارسی به انگلیسی

assault, charge, descent, foray, incursion, inroad, onrush, push, raid, sally, storm, strike
ترجمه مقاله