ترجمه مقاله

یورش ناپذیر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

unassailable
ترجمه مقاله