ترجمه مقاله

یاوه گوی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

driveler, driveller, gabby
ترجمه مقاله