ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یادداشت نامه غیر رسمی از یک اداره به اداره دیگر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

memorandum
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ