ترجمه مقاله

گلبول

دیکشنری فارسی به انگلیسی

globule
ترجمه مقاله