ترجمه مقاله

گرمارخش

دیکشنری فارسی به انگلیسی

radiation
ترجمه مقاله