ترجمه مقاله

کوکتل مولوتف

دیکشنری فارسی به انگلیسی

Molotov cocktail
ترجمه مقاله