ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کودن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

brainless, bumpkin, dense, dimwitted, dolt, doltish, dull, feebleminded, moron, half-wit, imbecile, moronic, nincompoop, ninny, purblind, retard, stupid, unintelligent, witless
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما