ترجمه مقاله

کوبه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

chisel, gavel, hammer, knock, knocker, shock, stroke, thump
ترجمه مقاله