ترجمه مقاله

کوبه درمانی (پزشکی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

shock therapy
ترجمه مقاله