ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنترل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

bridle, control, government, hold, management, rule
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ