ترجمه مقاله

کشتی آزادگرد (کشتی رانی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

tramp
ترجمه مقاله