ترجمه مقاله

کسادی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

austerity, doldrums, downturn, recession, slack, slowdown, sluggishness, slump
ترجمه مقاله