ترجمه مقاله

کسادی (اقتصاد)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

depression
ترجمه مقاله