ترجمه مقاله

کت رسمی مردانه به رنگ سفید

دیکشنری فارسی به انگلیسی

tuxedo
ترجمه مقاله