ترجمه مقاله

کالیوه کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

fluster
ترجمه مقاله