ترجمه مقاله

کارد و چنگال

دیکشنری فارسی به انگلیسی

cutlery
ترجمه مقاله