ترجمه مقاله

چراغ نئون

دیکشنری فارسی به انگلیسی

neon lamp, neon light
ترجمه مقاله