ترجمه مقاله

چراغ فانوسی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

hurricane lamp
ترجمه مقاله