ترجمه مقاله

پیروان

دیکشنری فارسی به انگلیسی

cult, fold, following, suite
ترجمه مقاله