ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیاده

دیکشنری فارسی به انگلیسی

afoot, foot, pedestrian, infantryman
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ