ترجمه مقاله

پولاب

دیکشنری فارسی به انگلیسی

feel, sensation, sense
ترجمه مقاله