ترجمه مقاله

پوشاکی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

dress, sartorial
ترجمه مقاله