ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پلید

دیکشنری فارسی به انگلیسی

caitiff, filthy, grubby, unclean
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ