ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پشیمان

دیکشنری فارسی به انگلیسی

contrite, penitent, regretful, remorseful, repentant, rueful, sorry
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ