ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پر هیاهو

دیکشنری فارسی به انگلیسی

clamorous, rackety, tumultuous
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ