ترجمه مقاله

پخش کردن از تلویزیون

دیکشنری فارسی به انگلیسی

televise
ترجمه مقاله