ترجمه مقاله

پخش شدن از تلویزیون

دیکشنری فارسی به انگلیسی

televise
ترجمه مقاله