ترجمه مقاله

پالتوی ویژه ملوانان

دیکشنری فارسی به انگلیسی

pea jacket
ترجمه مقاله