ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاسخ دادن زیرکانه و بدون معطلی با خشم

دیکشنری فارسی به انگلیسی

retort
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ