ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پارچه کشباف

دیکشنری فارسی به انگلیسی

jersey, stockinet, stockinette
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ