ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پاد

دیکشنری فارسی به انگلیسی

opposite, inimical, unfavorable
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما