ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاداش انفصال

دیکشنری فارسی به انگلیسی

severance pay
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ