ترجمه مقاله

وازلین

دیکشنری فارسی به انگلیسی

Vaseline
ترجمه مقاله