ترجمه مقاله

وابسته به لباس

دیکشنری فارسی به انگلیسی

sartorial
ترجمه مقاله