ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

وابسته به روان شیدایی - روان فسردگی (روان پزشکی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

manic-depressive
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما