ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیاهو کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

clamor, din, roar, roister
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ