ترجمه مقاله

همسایی (مکانیک)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

friction
ترجمه مقاله