ترجمه مقاله

همسایش (مکانیک)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

friction
ترجمه مقاله