ترجمه مقاله

همدستی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

aid, collusion, conspiracy
ترجمه مقاله