ترجمه مقاله

همدسته شدن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

band
ترجمه مقاله