ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هدفمند

دیکشنری فارسی به انگلیسی

meaningful, purposeful, purposive
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما