ترجمه مقاله

نیک یابی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

serendipity
ترجمه مقاله