ترجمه مقاله

نیکبختی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

beatitude, felicity, prosperity
ترجمه مقاله