ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نکبت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

calamity, unlucky
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ