ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نماد

دیکشنری فارسی به انگلیسی

allegory, badge, emblem, ideogram, image, mark , notation, personification, sign, stuff, symbol, totem, type
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما